La regulació dels patinets elèctrics a Granollers

Els patinets, o també anomenats com a Vehicles de Mobilitat Personal (VMP), són un transport que va en augment dia a dia i cal establir unes normes de circulació, així com de respecte als vianants.

Per aquest motiu, el Ple de l’Ajuntament de Granollers va aprovar una modificació de l’Ordenança Municipal de Circulació, que afecta, precisament als patinets.

Aquestes són algunes de les normes establertes:

Els principals punts d’aquesta modificació són:

  • En els VMP només hi pot circular una persona.
  • L’edat mínima per a la circulació dels VMP que s’ha establert a Granollers és de 14 anys, ja que es considera que qui condueix el patinet ja té una edat per distingir que no té entre les mans una joguina i que el patinet pot ser un mitjà de transport per anar als centres educatius. 

Els àmbits de circulació d’aquests VMP són:

  • Els carrers en què la velocitat està limitada a 30 km/h.
  • Les zones 30
  • Carrers de prioritat invertida: Màxim a 20 km/h. Circulació en ambdós sentits de la marxa, només si està senyalitzat.
  • Carrers amb un únic carril de circulació o carrers amb doble sentit de circulació però amb un únic carril per sentit, com, per exemple, el passeig de la Muntanya.
  • Per vies ciclistes o carrils bici, respectant el sentit de circulació establert i definit per a la senyalització i a un màxim de 30 km/h. Quan aquestes vies estan situades en voreres, els VMP no poden superar els 10 km/h.
  • Per voreres amb un mínim de 5 m d’amplada i 3 metres d’espai lliure.
  • Podran circular en l’àmbit de l’illa de vianants en dies laborables (excepte dijous de mercat setmanal) de 00 h a 11 h, de 13.30 h a 16 h i de 20.45 h a 24 h, que són franges horàries en què es permet la càrrega i la descàrrega, així com les franges nocturnes. Dit d’una altra manera, no es podrà circular els dies laborables durant les principals franges d’horari comercial. Diumenges i festius s’hi permetrà circular, excepte quan hi hagi aglomeració.
  • Parcs: Màxim a 10 km/h. Prohibit en zones amb vegetació de qualsevol tipus. Prohibit en aglomeracions

Per a més informació i sancions: Ajuntament de Granollers